Meditating by the lake

Utrinek s turističnega področja “Gore in jezera”

Z dopolnjeno organizacijsko strukturo v Slovenski turistični organizaciji (STO) je januarja 2016 tudi turistično področje “Gore in jezera” dobilo produktno vodjo. S tem so bili postavljeni prvi temelji za opredelitev formalnega sodelovanja med nacionalno in lokalno ravnijo oziroma lokalnimi turističnimi organizacijami (LTO), ki so (bile) ustanovljene v skladu z Zakonom o pospeševanju turizma.

Prva srečanja med STO in predstavniki lokalnih turističnih organizacij so bila namenjena vzpostavitvi aktualnega pregleda o dogajanju na turističnem področju “Gore in jezera”, aktualiziranju starih podatkovnih baz, opredelitvi oblik in načinu sodelovanja na področju promocije. Predstavniki LTO-jev na turističnem področju “Gore in jezera” so ob teh priložnostih izpostavili svoja pričakovanja, med drugim bolj formalno komunikacijo med STO in LTO-ji, prisotnost predstavnika LTO-jev v organih STO, manj razdrobljeno razdeljevanje sredstev, več sodelovanja pri oglaševanju in trženju ter organizaciji študijskih obiskov novinarjev.

Razveseljiva je bila ugotovitev, da se je do danes na področju “Gore in jezera” razvilo dobro sodelovanje med LTO in hotelirji na Bledu, v Kranjski Gori, Bohinju, Sotočju Tolmin, Bovcu in Mariboru, s čimer so se strinjali tudi hotelirji.

Nenazadnje je LTO organizacija, ustanovljena tudi z namenom združevanja in promoviranja lokalne turistične ponudbe in naj bi delovala kot kvaliteten vezni člen med nacionalno turistično organizacijo ter gospodarstvom.

Izbrane promocijske aktivnosti

Na področju oglaševanja v tujih medijih sta na angleškem trgu v reviji ABTA za organizatorje potovanj izšla dva kvalitetna oglasa z novim konceptom, ki vključuje tudi odzivni kupon, s katerim želimo meriti učinkovitost oglaševanja v tujih medijih.

Ob tej priložnosti oglaševanja smo žal ugotovili, da je tako nacionalna kot lokalna diateka osiromašena, še posebno pa primanjkuje kvalitetnih fotografskih utrinkov z gorskih območij na Koroškem in Štajerskem.

Ponatis področnega prospekta “Gore in jezera” bo izšel v mesecu maju, tudi s pomočjo večine hotelirjev, ki so na sestanku s predstavniki STO izkazali pripravljenost finančno podpreti ponatis. Hkrati gre pohvala in zahvala tudi tistim hotelirjem, ki v skladu s svetovnimi trendi prevzemajo tudi vse ali večji del stroškov bivanja tujih novinarjev v Sloveniji.

Hkrati pripravljamo novinarski šotor in študijsko turo za italijanske turistične novinarje pred odmevnim športnim dogodkom Giro di Italia, kjer želimo pozitivne učinke velikih športnih dogodkov izkoristiti tudi za promocijo slovenske turistične ponudbe.

Študijska tura za nemške novinarje na območju Triglavskega narodnega parka v začetku junija bo opozorila na naravne parke in pestro paleto aktivnost znotraj njih, obisk novinarjev RAI2 pa bo vključeval tudi potep po območju Pohorja in Prekmurja.

Pomembnejši projekti

Med najpomembnejšimi projekti glede na pomen razvoja informacijske infrastrukture in sistema za slovenski turizem izstopa pilotni projekt uvedbe rezervacijskega sistema za direktno trženje namestitev in prireditev na območju Julijskih Alp, ki ga za razpis pripravlja STO in Skupnost Julijskih Alp.

Če bo pilotni projekt uspešen, bo rezervacijski sistem vpeljan za celotno Slovenijo.

Z uvedbo rezervacijskega sistema lahko pričakujemo povečanje prodaje nastanitvenih zmogljivosti, povečanje prodaje programov, paketov, proizvodov, večjo preglednost nad rezervacijami, hitrejšo odzivnost turističnih ponudnikov in večjo učinkovitost prodaje nasploh. Glede na izredno nujnost in perspektivnost tovrstnega projekta tako pohvala skupnosti Julijskih Alp, ki je projekt tudi inicirala, ni odveč, hkrati pa se prek takih in podobnih skupnih akcij dokazuje nujnost povezovanja med slovenskimi turističnimi kraji, če želimo uspešno, inovativno in bolj učinkovito promocijo slovenskega turizma.

Pripravljen je tudi predlog projekta za katalog Triglavskega narodnega parka in izbranih regijskih parkov, ki ga Slovenija kljub vedno večjemu povpraševanju tako s strani gostov kot turističnega gospodarstva še nima. Zavedati se moramo, da je trend v smeri ekološkega turizma in naravnih (tematskih) parkov izrazit, z omenjenim projektom pa želimo povečati zavedanje glede pomembnosti naravnih parkov, ohranjanja naravne dediščine, povečati zanimanje tujih in domačih gostov za TNP in regijske parke v Sloveniji ter povečati število prenočitev na področju naravnih parkov.

Žal zaključujem z ugotovitvijo, da smo leto začeli z željo – tako turističnega gospodarstva kot STO – razvijati kvalitetne turistične proizvode, vendar pa kaže, da bodo tovrstni projekti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ostali predvsem na idejni ravni. Če želimo v bodoče razvijati in promovirati proizvode ter nadgrajevati kataloge, je pomembno, da imamo tudi na terenu razvito in ustrezno ponudbo. Razvoj proizvoda (npr. “kolesarjenje”) se namreč ne konča pri označeni in vzdrževani kolesarski poti, temveč vključuje tudi t.i. “kolesarjem prijazne hotele” s športnim zajtrkom, stojali za kolesa, ipd. Torej vzpodbuda hotelirjem na področju “Gore in jezera”, da še naprej vztrajajo v svojih iskanjih inovativnih programov z željo, da bi v naslednjih mesecih zaživel še kakšen “kolesarjem prijazen hotel”!

Tinkara Pavlovčič Pregled do 10. 4. 2001 formalno ustanovljenih LTO-jev na turističnem področju “Gore in jezera”